Науковці гуманітарного напряму УжНУ видали 600-сторінкову монографію

Завдяки успішній атестації наукового напряму «Гуманітарні науки та мистецтво» Міністерство освіти і науки України виділило кошти на підтримку гуманітарних досліджень в УжНУ. Підсумком колективної роботи вчених стала ґрунтовна монографія «Лінгвальний та екстралінгвальний аспекти комунікації в мультикультурному середовищі Закарпаття». Складові комунікації в ній з’ясовано на матеріалі україністики, загалом славістики, гунгаристики, літературознавства, перекладознавства, масмедіа з урахуванням особливостей Закарпаття.

Монографія вийшла друком у ТОВ «РІК-У» накладом 200 примірників. Організацію процесу видання, загальне редагування праці виконали доктор наук із соціальних комунікацій, професор Юрій Бідзіля та кандидатки філологічних наук, доцентки кафедри журналістики Галина Шаповалова і Ярослава Шебештян.

Як зауважують автори у вступі, «актуальність зумовлена не тільки оригінальним емпіричним матеріалом, що в основному дібраний із різних закарпатських джерел і відображає місцеву комунікативну специфіку, а й потребою осмислення лінгвальних та екстралінгвальних компонентів спілкування з урахуванням сучасних умов».

У монографії зосереджено увагу на вивченні комунікативних особливостей закарпатського краю як загальноукраїнського простору. Наукові розвідки представлено в шести розділах.

У першій частині науковиці кафедри української мови з’ясовують актуальні проблеми дослідження лексико-фразеологічних засобів комунікації в українських говорах Закарпаття. Авторками підрозділів є докторка філологічних наук, професорка Наталія Венжинович; кандидатки філологічних наук, доцентки Ольга ПискачОльга МиголинецьОлеся ХарьківськаВероніка Баньоі; кандидатка філологічних наук Марія Яцьків.

До другого розділу – «Лінгвальні те екстралінгвальні аспекти міжслов’янської комунікації» – увійшли наукові розвідки кафедри словацької філології. Так, актуальні дослідження презентували кандидатки філологічних наук, доцентки Наталія ПетріцаЮлія Юсип-ЯкимовичТетяна ЛіхтейЛеся Буднікова та Ольга Мадяр.

У третьому розділі представлено різні аспекти міжмовних слов’янсько-неслов’янських паралелей. Авторами цієї частини є кандидатка філологічних наук, доцентка кафедри угорської філології Христина Зикань та доктор філологічних наук, професор кафедри слов’янської філології та світової літератури Анатолій Виноградов.

Четвертий розділ об’єднує дослідження викладачів кафедри української літератури та має назву «Комунікація в літературному та фольклорно-міфологічному просторі». Тут представлено праці кандидатів філологічних наук, доцентів Оксани Кузьми й Олександра Кордонця, докторки філологічних наук, професорки кафедри Оксани Тиховської.

У п’ятому розділі приділено увагу комунікації через призму компаративних досліджень модерних і постмодерних слов’янських літератур. Наукові розвідки презентували докторка філологічних наук, професорка Наталія Бедзір; кандидатка філологічних наук, доцентка Людмила Лимонова; старша викладачка Марта Демчик.

Завершальний розділ об’єднав дослідження масовокомунікаційної сфери Закарпаття й за обсягом є найбільшим. Кафедра журналістики має багаторічні напрацювання, що стосуються історії та сучасного стану регіональних медіа, тож представила у монографії актуальні наукові розвідки. Зокрема, тут можна ознайомитися з аналізом періодики на Закарпатті як чинником формування етнонаціональної комунікації; особливостями відображення місцевого колориту в сучасних закарпатських медіатекстах; питаннями телебачення та онлайн-медіа як факторами формування мультикультурного інформаційного поля транскордонного регіону; проблематикою кризових комунікативних процесів; результатами дослідження засобів масової інформації як інструмента формування й моніторингу мовнополітичної ситуації. Авторами підрозділів є доктор наук із соціальних комунікацій, професор Юрій Бідзіля, докторка філологічних наук, професорка кафедри журналістики Галина Шумицька; кандидатки філологічних наук, доцентки Галина ШаповаловаЯрослава ШебештянОлеся БарчанГанна Гецко; кандидат наук із соціальних комунікацій, доцент Євген Соломін; кандидатка наук із соціальних комунікацій Наталія Толочко; старший викладач Василь Путрашик.

Результати наукових досліджень, опубліковані в монографії, були апробовані на наукових та науково-методичних конференціях, семінарах, круглих столах тощо. Видання стане в пригоді науковцям, медіапрактикам, студентам і всім, хто цікавиться проблемами комунікації в мультикультурному середовищі.

Наталія Толочко
Медіацентр УжНУ

Закрити меню